top of page

Zásady ochrany osobních údajů

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví živnostník Zuzana Škoríková, IČO: 07510519, se sídlem Pražská 709, 25241, Dolní Břežany, zapsané 1.10.2018. v živnostenským rejstříku vedeném Úřadem městské částí Praha 16, (dále jen „ZŠ“) používá a chrání veškeré informace, které jsou společnosti ŽS předávány používáním webových stránek SPACONSULTING.ME (dále jen „Webové stránky”). ZŠ se zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů. Pokud bychom Vás požádali o poskytnutí určité informace, podle které můžete být při používání těchto webových stránek identifikováni, ujišťujeme Vás, že tato informace bude použita pouze v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady o OÚ“). ZŠ může tyto zásady čas od času změnit aktualizací těchto stránek. Občas byste tyto Zásady o OÚ měli zkontrolovat, abyste se ujistili, že Vám případné změny vyhovují. Tyto Zásady o OÚ jsou platné od 1.4. 2018.

 

Správcem údajů je živnostník ZUZANA ŠKORÍKOVÁ. Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje (dále jen „OÚ”), nám dáváte svůj souhlas se zpracováním a správou OÚ, jejichž účel a podmínky použití jsou stanoveny níže. Všechny Vaše OÚ, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, (dále jen „Zákon”), Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, anglicky General Data Protection Regulation; dále jen „GDPR“), se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo současně s dalšími informacemi, které máme, nebo můžeme mít k dispozici.

__________________________________________________________________________________________________

 

CO SHROMAŽĎUJEME

Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat následující údaje:

1.    Informace, které nám poskytnete prostřednictvím přístupu a vyplněním formuláře na Webových stránkách.

2.    Pokud nás kontaktujete, můžeme uchovávat záznam o této korespondenci.

3.    Podrobné informace o Vašich návštěvách Webových stránek a o zdrojích, ke kterým jste se připojili. Pokud nesouhlasíte s tím, aby Vaše OÚ byly používány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, prosíme, nepředávejte nám své OÚ prostřednictvím Webových stránek.

 

VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

 

Informace, o které Vás žádáme, mohou zahrnovat:

1.    Jméno/Příjmení

2.    Adresa trvalého bydliště, město, PSČ/ korespondenční adresa

3.    Emailová adresa

4.    Mobilní telefonní číslo, příp. pracovní telefonní číslo

5.    Heslo uživatelského účtu

6.    Způsob úhrady, příp. bankovní spojení

7.    Další informace týkající se Vaší identifikace 8.    Informace poskytnuté v jakémkoli poli „volný text“ na Webových stránkách (tj. prázdná místa, kam můžete libovolně vkládat komentáře) Tento seznam není vyčerpávající a může být aktualizován.

 

KDE UKLÁDÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše OÚ, které jsme získali prostřednictvím Webových stránek, jsou směrovány do jednoho nebo více IT systémů. Zde jsou uloženy a použity za účelem (např.) zpracování Vašeho požadavku na informaci tak, abyste na Váš dotaz obdrželi řádnou odpověď a informace o našich produktech, za účelem uzavření smlouvy (přijetí a vyřízení Vaší objednávky produktů). Vaše OÚ mohou být uchovávány na našich zabezpečených serverech v našich IT systémech v České republice. Poskytnutím svých OÚ s tímto převodem, uložením nebo zpracováním vyjadřujete souhlas. Pro zajištění bezpečného zpracování Vašich dat v souladu s těmito Zásadami o OÚ údajů využíváme veškerá možná k tomu nezbytná opatření. Souhlasíte s tím, že Vámi poskytnuté OÚ budou systematicky spravovány automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

 

K ČEMU NÁM SLOUŽÍ ZÍSKANÉ INFORMACE

1.    Zajištění co nejefektivnějšího způsobu prezentace obsahu našich Webových stránek pro Vás

2.    Zajištění plnění smlouvy

3.    Interní vedení záznamů

4.    Poskytnutí informace, produktu nebo služby podle Vašeho požadavku nebo poskytnutí takových informací a služeb, u kterých předpokládáme, že by Vás mohly zajímat, včetně oběhu marketingových materiálů použitím emailové adresy, kterou jste nám poskytli.

5.    Občasný kontakt s Vámi za účelem průzkumu trhu

6.    Zasílání přímého marketingu elektronickou cestou (emailem nebo SMS) o produktech a službách

7.    Oznámení o změnách našich služeb

 

PŘÍMÝ MARKETING

U každého souboru Vašich osobních informací na Webových stránkách si vzájemně vyjasníme, zda Vaše data mohou být použita pro účely přímého marketingu. Zároveň Vás požádáme o souhlas k jeho odběru, nebo Vám umožníme se z jeho odběru odhlásit. Budeme Vás kontaktovat elektronickou cestou (e-mailem) nebo telefonicky ohledně informací, které jste si vyžádali a ohledně informací s podobným předmětem, který byl uveden ve Vašem požadavku nebo byl předmětem Vašeho předchozího nákupu u nás. Pokud si nepřejete, abychom tímto způsobem použili Vaše údaje, můžete na formuláři, kterým sbíráme Vaše osobní údaje, příslušné políčko nezaškrtávejte. Pokaždé, když budete vyzváni k vyplnění formuláře na webových stránkách, nesouhlasíte-li, příslušné políčko nezaškrtávejte. V přímém marketingu bychom Vám elektronickou cestou (e-mailem nebo telefonem) ukázali jednoduchý způsob, jak příslušným způsobem další přímý marketing odmítnout.

 

DOBA SPRAVOVÁNÍ ÚDAJŮ

Souhlas ke správě údajů, který nám dáváte, je platný po dobu 10 let ode dne, kdy jste nám prostřednictvím Webových stránek Vaše údaje předali.

 

BEZPEČNOST

Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich dat. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webových stránkách shromažďujeme. Souhlasíte s tím, že údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky a pomocí automatických či manuálních prostředků. Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech a/nebo na zabezpečených serverech provozovatelů Webových stránek.

 

POSKYTOVÁNÍ VAŠICH DAT

Osobní údaje slouží pouze pro účely My Wave s.r.o. a nejsou poskytována třetím stranám vyjma přepravců, kterým jsou předávány pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu. Můžeme také předat Vaše osobní údaje třetím stranám, jestliže máme povinnost poskytnout nebo sdílet Vaše osobní údaje za účelem splnění našízákonné povinnosti.

 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Níže Vás informujeme o právech, které Vám dle příslušných právních předpisů náleží v souvislosti se zpracováním Vašich OÚ, a to konkrétně o:

1.    Právu přístupu ke svým OÚ

2.    Právu na opravu OÚ

3.    Právu na výmaz (tzv. „právem být zapomenut“), (s účinností od 25. 5. 2018)

4.    Právu na omezení zpracování svých osobních údajů (s účinností od 25. 5. 2018)

5.    Právu vznést kdykoliv námitku proti zpracování Vašich OÚ z důvodů týkajících se konkrétní situace zákazníka (s účinností od 25. 5. 2018)

6.    Právu na přenositelnost OÚ (s účinností od 25. 5. 2018)

7.    Právu svůj souhlas kdykoliv odvolat

8.    Právu podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, uoou.cz.  

 

ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Naše Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné zajímavé webové stránky. Pokud však takový odkaz použijete a naše Webové stránky opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto Zásady o OÚ. Měli byste být opatrní a najít si prohlášení o ochraně osobních dat platné pro dané webové stránky.

bottom of page